Radomianie dla Demokracji

Konsultujesz NIE decydujesz!

Konsultujesz NIE decydujesz!

Po raz drugi wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.
I poraz drugi wystąpiliśmy o:

„Wnioskujemy aby do zadań priorytetowych (§ 10.1.) dodać zadania z zakresu edukacji i edukacji ekologicznej."

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację  podpisaną przez panią Kamilę Kapciak-Prokop:

"§ 10.1 – proponowana zmiana, tj. ekologia mieści się w sferze zadań publicznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), a tym samym znajduje się już w projekcie Programu Współpracy z NGO na 2021 rok."

Odpowiedź ta nijak się ma do naszego wniosku. Nie znamy przyczyny wygenerowania takiej odpowiedzi. Albo nikt z zespołu konsultacyjnego nie pochylił się nad naszym wnioskiem, albo nie przeczytano naszego krótkiego wniosku ze zrozmieniem.

Być może powodem niezrozumienia jest zbyt mała czcionka użyta w formularzu, ale jego twórca umożliwił wpisanie jednego zdania wniosku i jednego zdania uzasadnienia, co  też jest olbrzymią niedogodnością dla składającego wniosek.

Podobny w treści wniosek złożyła Fundacja w Podróży.

W drugim punkcie wnioskowaliśmy o:

"Do paragrafu 7.1 dodanie podpunktu dotyczącego zamieszczania rocznego preliminarza wszystkich konkursów organizowanych dla Organizacji Pozarządowych i udostępnienie go na stronach internetowych."

Odpowiedź:

"§ 7.1 – wskazuje na dokumenty, na podstawie których odbywa się finansowa forma współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi. Proponowany zapis nie znajduje uzasadnienia. Wszystkie konkursy realizowane w trybie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszane są z wykorzystaniem systemu Witkac.pl oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe- Dotacje dla ngo”.

Natomiast preliminarz konkursów ofert, ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Radomia, jest dobrym pomysłem, dlatego jego forma zostanie ustalona z wydziałami merytorycznymi, a następnie harmonogram – przekazany do wiadomości organizacjom pozarządowym."


Drogą elektroniczną przesłaliśmy nasze stanowisko:

"W punkcie pierwszym wnioskowaliśmy o dodanie do zadań priorytetowych, zadania z zakresu edukacji, edukacji społecznej, samorządowej i ekologicznej.
i prosimy o dosłowną a nie interpretowaną odpowiedź.

Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które  nie jest zainteresowane tą tematyką, pisaliśmy o tym w korespondencji z dnia 23 września 2020 roku.
W odpowiedzi na to pismo, też uzyskaliśmy informacje częściowe i/lub na wybrane tematy, a nie na całość poruszanej tematyki.
Jaskrawym i udokumentowanym przykładem takich zaniechań (wg naszych statystyk) jest całkowity brak działań i organizacji konkursów z tego zakresu w naszym mieście.
Zaniechanie pomocy dla NGO z zakresu edukacji uważamy za antyspołeczne i antyobywatelskie, szczególnie w czasie zagrożenia wirusowego, ekologicznego i wykluczenia edukacyjnego. Wnioskowany punkt konsultowaliśmy z nauczycielami i specjalistami z zakresu ochrony przyrody i ekologami."


Musimy zdawać sobie sprawę jak ważne w dzisiejszych czasach jest edukacja społeczna i ekologiczna. Jest dla nas całkowicie niezrozumiałe stanowisko osób odpowiedzialnych za współpracę z organizacjamii pozarządowymi.

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, a zwłaszcza jej 8 punkt wyraźnie mówi o współpracy: „Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.” Tymczasem Wydział Edukacji nie jest nawet wymieniony w Programie Współpracy!

Do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego potrzebna jest znacząca zmiana postaw i zachowań, poczynając od zmiany nastawienia do dobra wspólnego, obywatelskiego zaangażowania, pracy społecznej, filantropii, promowanie tolerancji i zrozumienia.

Edukacja społeczna to rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci i wiedzy na temat:

  • jak funkcjonuje samorząd terytorialny,
  • nauka jak załatwiać proste sprawy urzędowe, pisania listów motywacyjnych
  • wiedza na temat praw człowieka
  • nauka w jaki sposób można dochodzić tych praw, gdy są one łamane.
  • uświadamianie  jak ważną rolę w życiu publicznym odgrywa etyka.
Bardzo istotne są działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej  wrażliwość na potrzeby środowiska, zdobywanie wiedzy o degradacji środowiska, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody,uzmysłowienie dzieciom i młodzieży jak wiele zależy od działań człowieka i od nich samych.

Konsultacje społeczne polegają na dialogu - uważamy, że tegoroczne, nie zostały poprawnie przeprowadzone a brak prawidłowej odpowiedzi na nasz wniosek traktujemy jako nie rozpatrzony. 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom